Emri: Reflex
Lloji: Set Hidrosanitar: Lavaman + Kolone, WC + Kapak, Bide
Prodhuesi: Sanindusa
Origjina: Spanje